In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

De persoonsgegevens worden verwerkt door

Hemel en Paarden, bij de Kvk bekend onder nummer 32122162

Blaakweg 18
, 6732 GL Harskamp

Contactgegevens

Caroline Denijs
 (eigenaar)
Tel. 06-52058598
info@tussenhemelenpaarden.nl

Hemel en Paarden verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en via andere communicatiemiddelen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
Tussen Hemel en Paarden verwerkt persoonsgegevens van diegene die gebruik maakt van onze diensten of informatie wil over onze werkzaamheden.

Hemel en Paarden verwerkt de persoonsgegevens in de volgende categorieen.

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer
 • Inhoud van communicatie
 • IP adres

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Tussen Hemel en Paarden verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact en
 • Het versturen van een nieuwsbrief
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Om te kunnen informeren over wijzigingen van onze dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering dienstverlening
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Tussen Hemel en Paarden hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en beheer van systemen

Verstrekking aan derden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens maken deel uit van de dienstverlening en worden nooit met derden gedeeld,
tenzij er toestemming is van betrokkene. In het kader van haar dienstverlening komt het voor dat Tussen Hemel en Paarden persoonsgegevens uitwisselt met derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Tussen Hemel en Paarden aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Tussen Hemel en Paarden zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Beveiliging

Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens.
Tussen Hemel en Paarden controleert geen geautomatiseerde verwerkingen of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn

Tussen Hemel en Paarden zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Tussen Hemel en Paarden zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 • Naam en email-adres t.b.v de nieuwsbrief voor onbepaalde tijd. Iemand kan altijd en direct zelf uitschrijven.
 • Verzamelde informatie t.b.v. dienstverlening max 2 jaar.
 • Bankrekeninggegevens 7 jaar i.v.m. wettelijke voorschriften belastingdienst.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Tussen Hemel en Paarden verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan derden.
Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Caroline Denijs, info@tussenhemelenpaarden.nl, telefoon 06-52058598

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tussen Hemel en Paarden laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2019.

Tussen Hemel en Paarden kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Wij raden u daarom aan om deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.